Thông tin tuyển dụng tháng 04/2018
1. Nhân viên Kế toán (05KT/HN, HCM)
2. Trưởng phòng Kinh doanh (03KD/HN)
3. Nhân viên Kinh doanh (05KD/HN, HCM)
4. Nhân viên kho vận (05KV/HN, HCM)
5. Thủ kho (05TK/HN)
6. Nhân viên HC-NS (05HC-NS/HN)
Chi tiết
Thông tin tuyển dụng tháng 02/2018
1. Nhân viên Kế toán (05KT/HN, HC
2. Trưởng phòng Kinh doanh (03KD/HN)M)
3. Nhân viên Kinh doanh (05KD/HN, HCM)
4. Nhân viên kho vận (05KV/HN, HCM)
5. Thủ kho (05TK/HN)
6. Nhân viên HC-NS (05HC-NS/HN)
Chi tiết
Thông tin tuyển dụng tháng 1/2018
1. Nhân viên Kế toán (05KT/HN, HCM)
2. Trưởng phòng Kinh doanh (03KD/HN)
3. Nhân viên Kinh doanh (05KD/HN, HCM)
4. Nhân viên kho vận (05KV/HN, HCM)
5. Thủ kho (05TK/HN)
Chi tiết
Thông báo tuyển dụng tháng 11/2017
1.  Nhân viên lái xe tải kiêm kho vận (05LX-KV/HN)
2. Nhân viên Hành chính Nhân sự (05HC-NS/HCM)
3. Trưởng phòng Kinh doanh (03KD/HN)
4. Nhân viên Kinh doanh (05KD/HN-HCM)
5. Nhân viên lái xe tải kiêm kho vận (05LX-KV/HCM)
Chi tiết
Thông báo tuyển dụng tháng 10/2017
1. Trưởng phòng Kinh doanh (03KD/HN)
2. Nhân viên Kinh doanh (05KD/HN-HCM)
3. Nhân viên Xuất Nhập khẩu (05XNK/HN)
4. Nhân viên lái xe tải kiêm kho vận (05LX-KV/HCM)
Chi tiết
Thông báo tuyển dụng đợt 01 tháng 07/2017
TYGICO tuyển dụng các vị trí
1. Nhân viên kế toán tổng hợp
2. Nhân viên kinh doanh
3. Nhân viên xuất nhập khẩu
4. Nhân viên hành chính nhân sự
5. Nhân viên lái xe tải kiêm kho vận
Chi tiết